ISEACV

ISEACV

 

INSTITUT SUPERIOR D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

DE LA COMUNITAT VALENCIANA

L’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV), creat per la Llei 8/2007, de 2 de març de la Generalitat, és una entitat autònoma encarregada de desplegar i executar, en règim d’autonomia, el conjunt de competències que, sobre els ensenyaments artístics superiors, corresponen a l’Administració de la Generalitat.

El ISEACV té com a objectiu proporcionar una formació de qualitat i d’excel·lència acadèmica a través de la recerca i les noves tecnologies, oberta a la interacció i a la comunicació amb altres centres d’ensenyaments artístics tant de l’Espai Europeu d’Educació Superior com de la resta del món.

Els Ensenyaments Artístics Superiors s’organitzen en les especialitats d’Art Dramàtic, Ceràmica, Dansa, Disseny i Música. La seua finalitat és proporcionar una formació integral de professionals que desenvolupe les capacitats artístiques, tecnològiques, pedagògiques i de recerca aplicades a la interpretació, creació i innovació. La superació dels estudis condueix a l’obtenció del Títol Superior de l’especialitat cursada, equivalent amb caràcter general al Títol de Grau. A més, els titulats superiors poden accedir als estudis de postgrau.

El ISEACV promou la col·laboració i la inserció professional de l’estudiant per mitjà de pràctiques d’empreses i entitats culturals perquè adquirisquen una experiència en el món professional i un treball adequat al seu perfil.

Per a accedir als Ensenyaments Artístics Superiors és necessari superar una prova específica, la finalitat de la qual és valorar els coneixements i les aptituds per a cursar aquests estudis.

http://www.iseacv.com