Normativa i legislació

Normativa i legislació

INSTRUCCIONS D’INICI DE CURS 2016-17

En el següent enllaç podeu descarregar-vos les instruccions d’inici de curs 2016-17.

INSTRUCCIONS INICI CURS 2016_2017 (1) (2)

 

 

MATRÍCULA

Els/les estudiants podran cursar aquests ensenyaments en règim de dedicació a temps complet o parcial.

El màxim de crèdits ECTS que es poden cursar en un any acadèmic són 72 ECTS.

Els/les estudiants en règim de dedicació a temps parcial tindran limitada la seua matrícula anual a un mínim de 18 crèdits ECTS i un màxim de 36 ECTS, dels quals com a màxim 18 crèdits correspondran a un mateix semestre.

El règim de dedicació a temps parcial haurà de justificar mitjançant sol·licitud a l’adreça del centre, amb anterioritat al període de matrícula de cada curs acadèmic. Es consideraran causes justificades les relacionades amb l’activitat laboral, necessitats educatives especials, responsabilitats familiars o altres extraordinàries que així es consideren.

Punxa ací: Sol.licitud de matrícula parcial

Consulta ací la taula d’assignatures incompatibles: Asignaturas incompatibles

   

 

RENÚNCIA I MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA

Modificació de matrícula: els/les alumnes/as podran modificar la seua matrícula, ampliant o eliminant assignatures, en la Secretaria del centre fins al 30 d’octubre. Els alumnes/as que hagen sol·licitat el reconeixement de crèdits podran modificar la seua matrícula fins a una setmana després, com a màxim, de rebre la Resolució. En qualsevol cas aquesta modificació haurà de complir els requisits establits en l’apartat “Matrícula” d’aquesta normativa.

Renúncia a la matrícula i pèrdua d’oficialitat: Amb data límit de 30 dies abans de la finalització del període lectiu del primer semestre, es podrà sol·licitar per escrit a l’Adreça del centre aquesta renúncia mitjançant imprès presentat en la secretaria del CSDV. En aquest imprès constarà que es perd la condició d’alumne del centre en totes les assignatures en què estiguera matriculat, sense dret a la devolució de les quantitats abonades. Els/les estudiants que es desvinculen per primera vegada dels estudis podran demanar el reingrés en la titulació després de dos cursos desvinculats de la mateixa. Punxa ací: Sol.licitud de renúncia de matrícula

 

 

PROMOCIÓ I PERMANÈNCIA

(Segons Article 14 del Decret 48/2011, de 6 de maig, del Consell)

Els/les estudiants de primer curs de nou ingrés hauran de superar un mínim de 12 crèdits ECTS per a romandre en el centre. En el cas d’alumnes/as matriculats a temps parcial hauran d’aprovar almenys 6 ECTS. Si no compleixen aquest requisit, no podran matricular-se en la mateixa titulació fins que passen dos anys acadèmics.

Per a superar cada assignatura, els/les estudiants disposaran d’un màxim de quatre convocatòries. Es considera que la condició de no presentat en l’acta no consumeix convocatòria.

El/la Director/a de el centre podrà autoritzar a petició del/l’estudiant, amb caràcter excepcional i per causes objectives degudament justificades, una nova i única convocatòria.

Els/les estudiants que hagen sigut desvinculats per primera vegada dels estudis conduents al títol podran demanar el reingrés en la titulació després de dos cursos desvinculats de la mateixa. Un nou incompliment de les condicions de permanència suposarà la desvinculació definitiva de la titulació.

 

 

RECONEIXEMENT I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

S’estableix un sistema de reconeixement i transferència de crèdits. S’entén per reconeixement l’acceptació pel ISEACV dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en centres d’ensenyaments artístics superiors o un altre centre de l’Espai Europeu d’Educació Superior, són computats a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

Amb caràcter general, els crèdits obtinguts podran ser reconeguts pel ISEACV tenint en compte l’adequació entre les competències i els continguts de les assignatures cursades i els previstos en el pla d’estudis que es trobe cursant. A aquests efectes l’equivalència mínima que ha de donar-se serà d’un 75 per 100.

El/l’alumne/al fet que desitge acollir-se al sistema de reconeixement i transferència de crèdits haurà d’emplenar la sol·licitud, aportant els documents que en la mateixa es relacionen, una vegada efectuada la matrícula. 

El/l’alumne/a deu consultar les Regles Precedents positives i negatives ja existents de cursos anteriors en els següents enllaços:

Regles precedents negatives: RP_DANZA_2016-2017 negatives
Regles precedents positives: RP_DANZA_2016-2017 positives (1)
A més, s’ha de consultar la informació corresponent de l’apartat “Secretaria administrativa”.

MATRÍCULA:  TABLA ASIGNATURAS INCOMPATIBLES

 

 

LEGISLACIÓ BÀSICA

LOMCE:LLEI ORGÀNICA 8/2013, de 9 de Desembre, per a la millora de la qualitat educativa
LLOE: LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de Maig, d’Educació
LOCE: 2002
LOU: 2001
LOPEG:1995
LOGSE: LLEI ORGÀNICA 1/1990, de 3 d’Octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu
LODE: LLEI ORGÀNICA 8/1985, de 3 de Julio, reguladora del dret a l’Educació
LGE: 1970

 

LEGISLACIÓ DANSA ENSENYAMENTS SUPERIORS DE DANSA

ORDRE 4/2015, de 9 de febrer, de la Consellería d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la promoció de l’excel·lència acadèmica destinades als qui hagen conclòs, durant el curs acadèmic 2013-2014, estudis d’educació universitària en les universitats públiques i en les universitats privades de la Comunitat Valenciana i estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana.

REIAL DECRET 22_2015 pel qual s’estableixen els requisits d’expedició del Suplement Europeu als títols regulats en el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i es modifica el Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableix el Marco Español de Qualificacions per a l’Educació Superior

REIAL DECRET 21_2015, de 23 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

Ordre 9/2014, de 30 de Gener. Convocatòria de beques per a la promoció de l’excel·lència acadèmica per als alumnes que van acabar els seus estudis de Títol Superior en el curs 2012-2013, que permet a les persones seleccionades l’exempció de matrícula per a cursar estudis de màster en centres del ISEACV o en universitats públiques valencianes.

REIAL DECRET 96/2014, de 14 de Febrer, pel qual es modifiquen els Reials decrets 1027/2011, de 15 de Julio, pel qual s’estableix el Marco Español de Qualificacions per a l’educació Superior (MECES), i 1393/2007, de 29 d’Octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

REIAL DECRET 427_2013, de 14 de juny, pel qual s’estableixen les especialitats docents del Cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques vinculades als ensenyaments superiors de Música i de Dansa.
Ordre 25/2011, de 2 de Novembre, de la Consellería d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual s’estableixen i autoritzen els plans d’estudis dels centres d’ensenyaments artístics superiors de dansa depenents del ISEACV, conduents a l’obtenció del títol de Graduat o Graduada en Dansa.

RESOLUCION de 28 de Setembre de 2011.