Pla d’estudis

Pla d’estudis

Els Estudis Superiors de Dansa consten de 240 crèdits ECTS, distribuïts en quatre cursos acadèmics de 60 ECTS cadascun. El sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits, ECTS, incorpora el crèdit europeu com una unitat de mesura de l’haver-hi acadèmic.

Els ECTS representen la quantitat de treball necessari de l’estudiant per a complir els objectius del programa d’estudis. En el ECTS s’inclouen les activitats acadèmiques presencials corresponents a les assignatures teòriques i pràctiques, i també, les hores de dedicació i treball no presencials que l’estudiant ha de realitzar per a aconseguir els objectius formatius del pla d’estudis.

La distribució dels 240 crèdits ECTS és la següent:

– Matèries i assignatures de formació bàsica

– Matèries i assignatures de formació obligatòria d’especialitat

– Matèries i assignatures específiques de cada centre

– Assignatures específiques de cada itinerari

– Assignatures optatives

– Treball Fi de Títol

– Pràctiques externes