Back

INFORMACIÓ GENERAL PER AL TREBALL FI DE TÍTOL

Informació per a l’alumnat que cursa tercer i quart curs.

QUAN S’HA DE PRESENTAR AQUEST TREBALL?

El Treball Fi de Títol (d’ara endavant TFT) representa la culminació del procés d’aprenentatge de l’alumnat al llarg dels Estudis Superiors. El TFT haurà d’elaborar-se obligatòriament en quart curs i de manera individual. Permetrà comprovar amb caràcter global fins a quin punt s’han adquirit les destreses i competències plantejades en el si dels corresponents estudis.

El procés organitzatiu del projecte s’inicia a la fi del tercer curs, per tant, l’alumnat ha de lliurar una documentació a la fi del tercer curs acadèmic.

QUI HA DE SUPERVISAR AQUEST TREBALL?

L’aprovació de la temàtica del TFT serà a càrrec de la CAEI (Comissió Acadèmica d’Especialitat i Itinerari) i tindrà una validesa de un curs acadèmic. Així mateix, en el cas que l’estudiant no defensi el TFT en el curs acadèmic en el qual es va matricular, la CAEI podrà decidir un canvi de Tutor/a.

L’alumne pot aprofitar la seva experiència dins dels programes de mobilitat (pràctiques externes i Erasmus) com a tema del seu TFT. En qualsevol cas, el projecte haurà de ser aprovat per la CAEI comptant amb el vistiplau de la Direcció del Conservatori Superior de Dansa de València (CSDV). La CAEI li assignarà un tutor/a del CSDV i l’avaluació es realitzarà en el CSDV, amb el vistiplau de la Direcció del Centre.

El TFT ha de realitzar-se sota la supervisió d’un tutor/a acadèmic/a. Els tutors i les tutores acadèmics del TFT seran membres del CSDV. També podran actuar com cotutors/es, professorat d’altres centres del ISEACV, així com membres d’Universitats que compten amb convenis amb el ISEACV i/o professionals experts en les matèries dels possibles projectes, prèvia sol·licitud que incloga el Curriculum Vitae del professional i la seva signatura de compromís amb la Tutoria del TFT. Existeix un model per a aquesta sol·licitud.

Cada professor/a tutoritzarà un màxim de quatre treballs. Les seves funcions seran:

 • Dirigir el desenvolupament del TFT.
 • Assegurar que el TFT reuneix els requisits formals, teòrics, tècnics o artístics requerits per a cada tipus de projecte.
 • Garantir que tot treball que es presenta per a la seva defensa tinga la qualitat suficient.
 • Estar a la disposició del tribunal avaluador, després del dipòsit del projecte i prèviament a la seva exposició pública, per resoldre quantes dubtes i preguntes puguen plantejar-se.

QUAN EM MATRICULE?

La matrícula del TFT es realitzarà en quart curs, dins del termini general de matrícula que establixca el Centre, mitjançant l’abonament dels preus públics que corresponguen als crèdits que tinga assignats. Per matricular-se en el TFT serà necessari tenir matriculades totes les assignatures requerides per a la finalització del pla d’estudis.

Com a requisit per presentar i defensar el TFT, l’alumne ha de tenir aprovades totes les assignatures de la carrera, i les pràctiques corresponents.

La matrícula donarà dret a dues convocatòries oficials en cada curs acadèmic d’acord amb les instruccions marcades prèviament pel ISEACV. L’estudiant que no haja estat avaluat o no haja defensat el seu treball en les convocatòries establertes haurà de tornar a matricular-se, i serà considerat alumne/a de segona matrícula.

Per poder optar a la presentació i defensa del TFT davant el Tribunal serà requisit imprescindible comptar amb el Vistiplau, per escrit segons model, del tutor o de la tutora o dels tutors o de les tutores. En cas contrari, l’alumne/a podrà recórrer a la Direcció del Centre amb l’objecte d’obtindre una Autorització per defensar el TFT. Està Autorització podrà ser-li atorgada, encara que l’alumne/a serà prèviament informat que acodix a la defensa per la seva pròpia iniciativa i voluntat.

HI HA ALGUN CRITERI PER A L’ELECCIÓ DEL TEMA DEL TREBALL?

El tema del TFT estarà en funció dels interessos de l’alumnat i la seva relació amb les matèries que s’imparteixen al Centre. Després de l’aprovació de la CAEI, serà necessària l’acceptació de la temàtica per part d’un tutor o tutora.

TIPUS DE TREBALLS QUE PUC PLANTEJAR

El contingut de cada TFT correspondrà a un dels següents tipus:

 1. Treballs de caràcter o aplicació professional relacionats amb la titulació.
 2. Treballs de revisió i recerca bibliogràfica relacionats amb la titulació.
 3. Treballs experimentals, teòrics o performativos relacionats amb la titulació.
 4. Treballs coordinats amb les pràctiques externes de la titulació.
 5. Altres treballs no inclosos en les modalitats anteriors.

Es garanteix el dret a elaborar i defensar el TFT en qualsevol dels idiomes oficials de la Comunitat Autònoma.

QUI EM VA A AVALUAR?

Els Tribunals d’Avaluació seran proposats per la CAEI, a la vista dels TFT dipositats, amb el vistiplau del Director del Centre.

El TFT (teòric o performatiu), així com la seva defensa i exposició oral seran avaluats per un tribunal constituït per tres membres: un President/a, un/a Secretari/a i un/a Vocal. Almenys hi haurà dos suplents per tribunal.

Seran membres dels Tribunals d’Avaluació els professors de la mateixa especialitat del títol pertanyents al Centre. A més, podran formar part dels mateixos, professors de l’Especialitat d’altres centres i/o professionals experts en la matèria sobre la qual tracte el TFT.

La defensa del TFT es realitzarà de forma pública i presencial davant el Tribunal i consistirà en una exposició (de vint a trenta minuts) i un torn de preguntes i debat.

En el cas dels treballs performatius l’alumnat mostrarà el seu treball en un espai adequat per al desenvolupament de la dansa i dels recursos d’escenificació amb una durada aproximada de vint minuts. El tribunal es desplaçarà a l’espai designat per presenciar la mostra. Aquesta mostra estarà oberta al públic igual que la defensa dels projectes del TFT. En una altra data diferent (com a màxim quinze dies després de la mostra), l’alumne farà la defensa de la seva memòria de creació davant el tribunal.

Tant als treballs performatius com als de caràcter assatgístic, la defensa de l’estudiant haurà d’exposar la justificació, els objectius, la metodologia, el contingut i les conclusions de la seva TFT, al que li seguirà un breu torn de valoracions, comentaris o preguntes per part del tribunal.

Els treballs de caràcter teòric-assatgístic tindran una extensió d’entre 60 i 100 pàgines. La memòria de creació dels projectes performatius tindrà una extensió mínima de 30 pàgines més el quadern d’artista o portafoli.

El/la tutor/a, per la seva banda, avaluarà l’interès i implicació de cada estudiant tutoritzat, emetent un informe que farà arribar al Tribunal avaluador, en la mateixa data de la defensa del TFT; lliurant-li-ho al president del Tribunal en sobre tancat. En l’informe es farà constar una nota numèrica, encara que serà orientativa, doncs la nota únicament la posarà el tribunal.

QUÈ AVALUARÀ EL TRIBUNAL?

Cada membre del tribunal avaluarà els diferents ítems de les Taules d’avaluació, creades a aquest efecte, i obtindrà una nota numèrica d’1 a 10. Es traurà la mitjana dels diferents membres i la qualificació final es recollirà en l’acta d’avaluació. Es necessitarà un 5 de mitjana per aprovar el TFT. Els tribunals avaluadors poden proposar “Matrícula d’Honor” a partir d’un 9, sempre que consideren que el treball ho mereix, mitjançant un informe que ho justifique i que vaja dirigit a la Comissió Acadèmica del Centre; el nombre de “Matrícules d’Honor” no pot excedir el 5% d’alumnat matriculat en el TFT de cada curs.

PUC RECÓRRER EN CAS QUE NO ESTIGA CONFORME AMB LA MEVA AVALUACIÓ?

En cas que l’alumne/a no aprove el TFT o estiga disconforme amb la qualificació obtinguda podrà presentar sol·licitud de revisió del seu TFT mitjançant una instància dirigida al President del Tribunal, argumentant les raons de la seva disconformitat. La revisió de l’avaluació en primera instància, es realitzarà pel mateix tribunal i en la següent instància serà resolta pel procediment que determini el ISEACV. La sol·licitud de revisió es realitzarà dins dels tres dies hàbils següents. La resolució es durà a terme en els dos dies hàbils següents.

DATES A TENIR EN COMPTE PER A LA PRESENTACIÓ DEL PROJECTE1

 • ALUMNAT DE TERCER CURS

Es convocarà una reunió en la qual la CAEI informarà i orientarà sobre el TFT amb l’alumnat de tercer curs: al llarg del segon semestre.

L’alumnat lliurarà, en la secretaria administrativa, la plantilla corresponent amb la proposta del tema del TFT i dos possibles tutors per ordre de preferència: abans del 30 de maig.

El professorat comunicarà a la CAEI abans del 30 de juny la seva disponibilitat per a la direcció de TFT durant el curs següent. La CAEI assignarà el tutor o la tutora definitiu en funció de la disponibilitat i la temàtica del TFT: durant el mes de juliol. En cas que els tutors triats per l’alumnat superen el nombre quatre de TFT tutoritzats anuals, l’assignació de tutor/a es farà sobre la base dels següents criteris: temàtica del TFT, disponibilitat de la resta de tutors/es, sota el criteri de la CAEI.

 • ALUMNES DE QUART CURS

Els alumnes de quart curs tindran una reunió informativa del TFT, a l’inici del curs, amb els seus professors/as tutors/as assignats, en la qual es dissenyarà la PROPOSTA DEFINITIVA DEL TÍTOL, RESUM (màxim 150 paraules) i OBJECTIUS del TFT, que es lliurarà en Secretaria a la fi de novembre, amb el Vistiplau del tutor/a.

Posteriorment s’establiran les reunions de cada estudiant amb el seu corresponent tutor/a per concretar el títol i els objectius del TFT. Durant el curs es procedirà a les TUTORIES Les dates que es plasmen en aquest document són merament orientatives, doncs s’estarà al que es 1 dispose cada curs lectiu en les Instruccions d’inici de curs del ISEACV.

DE SEGUIMENT AMB EL/LA PROFESSOR/A TUTOR/A I REALITZACIÓ DEL TREBALL.

LLIURAMENT en Secretaria dels TREBALLS FI DE TÍTOL DE PRIMERA CONVOCATÒRIA, amb el Vistiplau del tutor/a: a inicis de juny, en data que determinarà la CAEI (pels TFT de caràcter performatiu aquest lliurament consistirà en la memòria de creació més el quadern d’artista o portafoli). En el cas dels treballs performatius, que es presenten fora del centre, el CSDV o l’estudiant proposarà, en coordinació directa amb el seu tutor/a i els recursos que el Centre pose a la seva disposició, el lloc de la mostra, perquè el tribunal puga organitzar la seva assistència per a l’avaluació.

PUBLICACIÓ DE LES DATES DE DEFENSA dels TREBALLS FI DE TÍTOL.

El calendari de defensa dels TFT assatgístics i/o performatius vindrà marcat al calendari acadèmic anual d’exàmens, segons instruccions del ISEACV. La CAEI proposarà els Tribunals d’Avaluació, amb el vistiplau del Director i seran nomenats per la Direcció del Centre. La defensa del TFT es farà en un acte públic. El CSDV haurà de fer pública la convocatòria, dia, hora i lloc amb una antelació mínima de tres dies naturals. El tutor/a LLIURA al TRIBUNAL el seu informe d’avaluació.

El tribunal LLIURA la QUALIFICACIÓ GLOBAL del TFT, una vegada signada l’acta.

PUBLICACIÓ PROVISIONAL DE NOTES.
RECLAMACIONS.
PUBLICACIÓ DEFINITIVA DE NOTES.

ALUMNES DE QUART CURS, DE SEGONA MATRÍCULA DEL TFT
Per als alumnes de segona matrícula del TFT, existeix una convocatòria ordinària a celebrar en el mes de febrer, seguint calendari del ISEACV. No obstant això, si l’alumne/a així ho desitja, podrà acollir-se a la convocatòria ordinària de juny; entenent-se que només podrà gaudir d’una d’ambdues convocatòries ordinàries.

LLIURAMENT en Secretaria dels TREBALLS FI DE TÍTOL DE SEGONA
CONVOCATÒRIA, amb el Vistiplau del tutor/a: mes de gener, en data que determinarà la CAEI (pels TFT de caràcter performatiu aquest lliurament consistirà en la memòria de creació més el quadern d’artista o portafoli). En el cas dels treballs performatius, que es presenten fora del centre, el CSDV i/o l’estudiant proposarà, en coordinació directa amb el seu tutor/a i els recursos que el Centre pose a la seva disposició, la data de la mostra fora del centre i el lloc en què es va a realitzar, perquè el tribunal puga organitzar la seva assistència per a l’avaluació.

EXISTEIX UNA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA?

Sí, existeix una convocatòria extraordinària al mes de juliol. LLIURAMENT dels TREBALLS FI DE TÍTOL DE CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA en Secretaria, amb el Vistiplau del tutor/a: inicis de juliol.

PUBLICACIÓ DE LES DATES DE DEFENSA dels TREBALLS FI DE TÍTOL, segons el calendari acadèmic del CSDV, atenent a les instruccions del ISEACV.

DEFENSA DE TREBALLS FI DE TÍTOL DE LA CONVOCATÒRIA
EXTRAORDINÀRIA. El tutor/a LLIURA al TRIBUNAL el seu informe d’avaluació.

El tribunal LLIURA la QUALIFICACIÓ GLOBAL del TFT. Igual que en l’ordinària.

PUBLICACIÓ PROVISIONAL DE NOTES.
RECLAMACIONS.
PUBLICACIÓ DEFINITIVA DE NOTES.

EXISTEIX UNA GUIA DOCENT D’AQUEST TREBALL?

Sí que existeix, aquesta guia es pot consultar en aquest apartat i també es proporcionarà en el Seminari de Recerca, i contindrà, les competències, així com informació metodològica per a la realització del treball amb la seva corresponent bibliografia.