Back

INFORMACIÓ GENERAL PER AL TREBALL FI DE GRAU (*TFG)

Informació per a l’alumnat que cursa tercer i quart curs.

 

Característiques del TFG (Treballs Final de Grau)

El procés organitzatiu del projecte s’inicia a la fi del tercer curs dels Ensenyaments Superiors de Dansa.

El TFG és un treball realitzat de manera individual en el qual s’integren i apliquen els continguts formatius rebuts, així com les competències, capacitats i habilitats adquirides en els Estudis Superiors de Dansa.

El TFG té caràcter d’assignatura, amb càrrega lectiva i guia docent corresponent.

El contingut i tipus del TFG s’ajustarà a la guia docent i permetrà avaluar les competències adquirides dins de les àrees de coneixement de la titulació cursada.

El TFG ha d’ajustar-se a un dels següents formats:

 • Treballs de caràcter o aplicació professional relacionats amb la titulació.
 • Treballs de revisió i investigació bibliogràfica relacionats amb la titulació.
 • Treballs experimentals, teòrics o performatius relacionats amb la titulació.
 • Treballs coordinats amb les pràctiques externes de la titulació.
 • Altres treballs no inclosos en les modalitats anteriors.

Quant a les tipologies dels projectes, podran ser les següents:

 • Treballs de caràcter investigador/professional relacionats amb la titulació.
 • Treballs vinculats amb les empreses on l’alumne realitza les pràctiques externes.
 • Treballs realitzats amb institucions d’educació superior dins d’un programa d’intercanvi acadèmic, així com amb altres institucions, organismes o empreses, sempre que existisca un conveni entre estos i el ISEACV.

L’aprovació de la temàtica del TFG serà a càrrec de la CAEI (Comissió Acadèmica d’Especialitat i Itinerari) i tindrà una validesa d’un curs acadèmic.

 

Estructura docent: el tutor acadèmic

L’assignació del professorat responsable de tutelar els TFG la realitzarà la CAEI amb el vistiplau de la direcció del centre. El TFG ha de realitzar-se sota la supervisió d’un tutor/a acadèmic/a, que serà membre del claustre del CSDV. També podran actuar com cotutors, professors d’altres centres del ISEACV, així com membres d’Universitats que compten amb convenis amb el ISEACV i/o professionals experts en les matèries dels possibles projectes. En cas de cotutorització amb tutors, directors o professors d’altres centres dependents del ISEACV o altres empreses o institucions nacionals o internacionals, els motius que la justifiquen hauran d’explicar-se mitjançant escrit que acompanye a la proposta.

Les funcions del tutor seran:

 • dirigir el desenvolupament del TFG.
 • assegurar que el TFG reunisca els requisits formals, teòrics, tècnics i artístics requerits per a cada tipus de projecte.
 • garantir que tot treball que es presente per la seua defensa tinga la qualitat suficient.
 • estar a la disposició del tribunal avaluador, després del depòsit del projecte i prèviament a la seua exposició pública, per a resoldre quants dubtes i preguntes puguen plantejar-se.

En el cas que l’estudiant no defense el TFG en el curs acadèmic en el qual es matriculé, la CAEI podrà decidir un canvi de tutor.

Quan el TFG es realitze en una entitat externa o en el marc d’un conveni de pràctiques en altres institucions o organismes diferents al ISEACV, la CAEI, amb el vistiplau de la direcció del centre, podrà autoritzar que el treball siga codirigit per personal alié al centre dependent del ISEACV en col·laboració amb el tutor o tutors acadèmics del centre on s’ha formalitzat la matrícula.

 

Inscripció i matrícula

La matrícula del TFG es realitzaraà en quart curs, dins del termini general de matrícula que establisca el Centre, mitjançant l’abonament dels preus públics que corresponguen als crèdits que tinga assignats. Per a matricular-se en el TFG serà necessari tindre matriculades totes les assignatures requerides per a la finalització del pla d’estudis.

La proposta de TFG haurà de ser revisada i aprovada per la CAEI i haurà de comptar amb el vistiplau de la direcció del centre. Les propostes tindran validesa d’un curs acadèmic; si l’estudiant no supera la matèria en el curs en què es va matricular, la CAEI podrà mantindre el tema del TFG i el tutor en adjudicacions posteriors.

La CAEI establirà si els estudiants dels programes de mobilitat poden realitzar el TFG en el centre de destí.

La matrícula donarà dret a dues convocatòries oficials en cada curs acadèmic, segons les instruccions marcades pel ISEACV. L’estudiant que no haja sigut avaluat o no haja defensat el seu treball en les convocatòries establides haurà de tornar a matricular-se, i serà considerat alumne/a de segona matrícula.

 

Tribunal d’avaluació

Els tribunals d’avaluació seran proposats per la CAEI abans del mes de maig de cada any amb el vistiplau del director/a, i seran nomenats per la direcció del centre. Els centres determinaran el nombre de tribunals avaluadors necessaris i nomenaran els seus membres i almenys a un suplent per cada tribunal. Cada tribunal es compondrà com a mínim de tres membres: president, secretari i vocal.

Seran membres dels Tribunals d’Avaluació els professors de la mateixa especialitat del títol pertanyents al CSDV. A més, podran formar part d’estos, professors de l’Especialitat d’altres centres i/o professionals experts en la matèria sobre la qual tracte el TFG.

 

Presentació i defensa

En el moment de realitzar la presentació i defensa del TFG, el/la estudiant ha d’haver superat totes les assignatures del currículum.

Quan l’alumne/a vulga presentar el TFG haurà d’emplenar en l’administració del centre una sol·licitud de defensa i avaluació de TFG amb 15 dies d’antelació a la corresponent convocatòria oficial.

El TFG es presentarà en el lloc, data, format, suport i nombre de còpies que determine la CAEI. Quan el TFG siga avaluat positivament s’incorporarà al repositori institucional una còpia en format electrònic.

La defensa del TFG es farà en un acte públic. Els centres anunciaran la convocatòria, dia, hora i lloc amb una antelació mínima de cinc dies naturals.

La defensa oral tindrà una duració com a màxim de 30 minuts; en concloure, el tribunal podrà plantejar preguntes, sol·licitar aclariments o efectuar comentaris o suggeriments sobre el treball.

En el cas dels treballs performatius l’alumne mostrará el seu treball en un espai adequat per al desenvolupament de la dansa i dels recursos d’escenificació amb una duració aproximada de vint minuts. El tribunal es desplaçarà a l’espai designat per a presenciar la mostra. Esta mostra estarà oberta al públic igual que la defensa dels projectes del TFG. En una altra data diferent (com a màxim quinze dies després de la mostra), l’alumne farà la defensa de la seua memòria de creació davant el tribunal.

Tant en els treballs performatius com en els de caràcter assatgístic, la defensa de l’estudiant haurà d’exposar la justificació, els objectius, la metodologia, el contingut i les conclusions del seu TFG.

 

Avaluació i qualificació

El TFG serà avaluat una vegada que l’estudiant dispose de tots els crèdits necessaris per a l’obtenció del títol corresponent, és a dir, que l’alumne ha de tindre aprovades totes les assignatures de la carrera i les pràctiques corresponents.

El tutor emetrà un informe d’avaluació favorable de cada treball perquè l’alumne puga optar a la presentació i defensa davant el tribunal. En cas contrari, l’alumne/a podrà recórrer a la Direcció del Centre a fi d’obtindre una Autorització per a defensar el TFT. Esta Autorització podrà ser-li atorgada, encara que l’alumne serà prèviament informat que acudeix a la defensa per la seua pròpia iniciativa i voluntat.

Els criteris d’avaluació es faran públics per mitjà de la corresponent guia docent de TFG, on es concretarà el procediment detallat sobre els aspectes a valorar i la manera d’obtindre la qualificació.

En cas d’obtindre informe desfavorable o qualificació de suspens pel tribunal, es farà arribar un informe a l’estudiant amb les recomanacions oportunes per a la millora del treball i la seua posterior avaluació.

L’alumne disconforme amb la qualificació obtinguda podrà presentar sol·licitud de revisió del seu TFG mitjançant una instància dirigida al president del tribunal.